ગૃહ વિભાગ
http://www.home.gujarat.gov.in

ઠરાવ ક્રમાંકઃપ્રચર-1099-મ

2/20/2020 10:39:20 PM

ગુજરાત રાજ્ય નશાબંધી બોર્ડના બિન સરકારી સભ્યોનું સભ્યપદ સમાપ્ત કરવા અંગે

 

ગુજરાત સરકાર,

ગૃહ વિભાગ,

ઠરાવ ક્રમાંકઃપ્રચર-૧૦૯૯-મ. ૨૯ ૪-ઇ.૧,

સચિવાલય, ગાંધીનગર.

તા. ૬-૮-૨૦૦૩

 

વંચાણ લીધાઃ-

(1)    ગૃહ વિભાગના તા. ૨૫/૮/૯૮ના ઠરાવ ક્રમાંકઃ-પ્રચર/૧૦૮૯/૧૯૭૩૧/ઇ.૧.

(2)   ગૃહ વિભાગના તા. ૭/૨/૨૦૦૩ના ઠરાવ ક્રમાંક પ્રચર/૨૦૦૩/મુમ. ૩૫/૦૩/ઇ.૧

(3)   ગૃહ વિભાગના તા. ૨/૪/૨૦૦૩ના ઠરાવ ક્રમાંકઃ-પ્રચર/૨૦૦૩/ મુમ. ૧૧૭/૦૩/ઇ.૧

(4)   ગૃહ વિભાગના તા. ૨૩/૬/૨૦૦૩ના ઠરાવ ક્રમાંકઃ-પ્રચર/૨૦૦૩/ મુમ. ૨૦૯/૦૩/ઇ.૧

 

ઠરાવઃ-

 

ગૃહ વિભાગના આમુખ-૧ માં દર્શાવેલ ઠરાવથી ગુજરાત રાજ્ય નશાબંધી બોર્ડની રચના કરવામાં આવેલ છે. સદરહુ બોર્ડમાંથી કેટલીક બીન સરકારી સભ્યોને રાજીનામા આપતા આમુખ-૨ અને આમુખ-૪માં દર્શાવેલ ઠરાવથી ૨૬ બિન સરકારી સભ્યોના રાજીનામાનો સ્વીકાર કરવામાં આવેલ છે. સદરહુ બોર્ડના બાકી રહેલ બિન સરકારી સભ્યોનું સભ્યપદ સમાપ્ત કરવાની બાબત સરકારશ્રીની વિચારણા હેઠળ હતી.

 

આ અંગે કાળજીપૂર્વક વિચારણા કર્યા બાદ ગુજરાત નશાબંધી બોર્ડમાં નિયુક્ત થયેલ બિનસરકારી સભ્યોના સભ્યપદનો તાત્કાલિક અસરથી અંત લાવવામાં આવે છે.

 

ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે.

 

(એસ.કે. ભાવસાર)

ઉપ સચિવ,

ગૃહ વિભાગ

પ્રતિ,

 • માન. મુખ્ય મંત્રીશ્રીના અંગત સચિવશ્રી

 • માન. મંત્રીશ્રી નાણા ના અંગત સચિવ

 • મા.રા.ક. મંત્રીશ્રી નશાબંધી ના અંગત સચિવ

 • સચિવાલયના સર્વે વિભાગો.

 • કમિશ્નરશ્રી અને અધિક મહાનિર્દેશકશ્રી, નશાબંધી અને આબકારી ખાતુ, ગુજરાત રાજ્ય, અમદાવાદ

 • જિલ્લાના નશાબંધી સમિતિના બીન સરકારી સભ્યોને આ અંગેની જાણ કરવાની વિનંતી સહ.

 • જિલ્લા નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષકશ્રી.

 • નાયબ કમિશ્નરશ્રી સર્વે નશાબંધી અને આબકારી ખાતાના અમદાવાદ / રાજકોટ / સુરત.

 • સર્વે જિલ્લા તિજોરી અધિકારીશ્રીઓ.

 • પે એન્ડ એકાઉન્ટસ ઓફિસ, અમદાવાદ/ગાંધીનગર

 • એકાઉન્ટ જનરલ ગુજરાત રાજ્ય, અમદાવાદ / રાજકોટ

 • સીલેકટ ફાઇલ

 • ના. સે. અ. સીલેકટ ફાઇલ